Remontoijalle

Huom! Jos suunnittelet osakehuoneistosi remonttia, ota ensin yhteys isännöitsijään ja selvitä, vaatiiko remonttisi kirjallisen luvan taloyhtiöltä. Huomio myös, että kaikki voimassa olevia viranomaismääräyksiä pitää noudattaa. Näistä saat lisää tietoa Turun kaupungin rakennusvalvonnasta

Osakeyhtiölaki sanoo osakkeenomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista seuraavaa:

“Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden. Muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.”

“Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos muutostyö voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan, taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.”

“Yhtiö tai toinen osakkkeenomistaja voi asettaa muutostyölle ehtoja, jos muutostyö voi vahingottaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi myös kieltää muutostyön, jos työn suorittaminen olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty.”

“Jos yhtiöllä tai toisella osakkeenomistajalla on oikeus kieltää muutostyö tai asettaa sille ehtoja, muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä tai toisellla osakkeenomistajalla on ollut kohtuullinen aika muutostyöilmoituksen käsittelemistä varten. Muutostyöilmoitus on käsiteltävä viivytyksettä.”

“Jos muutostyöhön vaaditaan viranomaisen lupa, hallituksen on haettava lupa tai valtuutettava osakkeenomistaja hakemaan se. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa osakkeenomistaja.”

“Yhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti, sekä 3§ ja 5§:ssä tarkoitettuja ehtoja noudattaen. Yhtiön on huolehdittava siitä, että muutostyön valvonta on yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty. Muutostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista valvontakuluista.”

Peukalosääntönä voi pitää sitä, että maalata ja tapetoida saa ilman lupaa, samoin kiinnittää tauluja seinään ja vaihtaa keittiön kaapit. Jos remontti koskee esimerkiksi vesijohtojen, sähkön, lämmityksen tms. muuttamista, seinien kaatamista, hanojen vaihtoa tai lattiamateriaalin vaihtoa, tarvitset työhön luvan.

Hallituksella ja isännöitsijällä on myös oikeus valvoa, että muutostyö tehdään rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti.Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksella, isännöitsijällä tai heidän valtuuttamallaan on oikeus päästä muutostyötä suorittavan osakkaan huoneistoon. Esimerkiksi katselmuksista on hyvä sopia yhdessä isännöitsijän tai hallituksen kanssa. Yhtiön valvonta ei kuitenkaan poista osakkaan vastuuta muutostyöstä aiheutuvasta vahingosta. Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus käyttää asiantuntijaa valvonnan suorittamiseen. Valvonnasta aiheutuvat kustannukset maksaa lähtökohtaisesti siis muutostöitä suorittava osakas.

Ota huomioon, että kovaa meteliä aiheuttavat työt ja toimenpiteet tulisi suorittaa arkipäivisin (ma-la) ja niin, ettei niillä aiheuteta kohtuutonta haittaa muille asukkaille. Poraaminen, piikkaaminen, vasarointi yms. meteliä aiheuttava työ tulee lopettaa iltaisin klo 20. Yörauha on taloyhtiössä klo 23 alkaen. Kts. kohta järjestyssäännöt.

Huomio myös, että remontista tuleva purku-, rakennus- ym. jäte ei kuulu taloyhtiön roskiksiin, vaan osakkeenomistajan on kuljetettava kaikki tällainen jäte itse kaatopaikalle tai ongelmajätteen keräyspisteeseen. Rappukäytävän siivoaminen remonttiroskasta kuuluu myös remonttia tekevän osakkaan vastuulle.

Kiinteistöliiton suosituksen kunnossapito- ja muutostyöilmoituksiin löydät täältä